Aktuelnosti

PODZAKONSKI AKTI DONETI U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

20190718170205_548988.jpg

PODZAKONSKI AKTI DONETI U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
(„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 91/19)

VLADA

 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“, br. 85/20) Preuzmite ovde
 • Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde

KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE

 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)Preuzmite ovde
 • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK)
  Preuzmite ovde
 • Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona Preuzmite ovde

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA

 

 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, br. 17/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ( „Službeni glasnik RS“, br. 94/20) Preuzmite ovde
 • Dinarska vrednost evropskih pragova ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde

PODZAKONSKI AKTI DONETI NA OSNOVU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 124/12, 14/15 I 68/15)

VLADA

 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15)  Preuzmite ovde
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 12/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 56/14)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde / Opšti rečnik nabavki

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 41/19)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15)-prečišćeni tekst
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15) – prečišćeni tekst
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA

 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, br. 75/13)
  Preuzmite ovde

PODZAKONSKI AKTI PRE IZMENA IZ AVGUSTA 2015. GODINE – ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
(„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 124/12, 14/15)

 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju spiska predmeta javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 110/13, 13/14)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 13/14)
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 44/2014)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 106/13)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 104/13)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (nezvanično prečišćeni tekst)
  Preuzmite ovde

DANA 29.03.2013. GODINE, U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“ BR. 29/13, OBJAVLjENI SU NOVI PODZAKONSKI AKTI KOJE JE DONELA UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE, I KOJI SU STUPILI NA SNAGU 01.04.2013. GODINE:

PODZAKONSKI AKTI KOJE JE DONEO MINISTAR FINANSIJA I PRIVREDE:

 • Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca („Službeni glasnik RS“, broj 31/2013)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/2013)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 33/2013)
  Preuzmite ovde / Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, br. 75/13)
  Preuzmite ovde

Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...