OSTALI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA

U skladu sa članom 2. st. 1. t. 5. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama. 

Dakle, pored direktnih, indirektnih korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, korisnici javnih sredstava su i: javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

Ostali korisnici javnih sredstava su dužni da posluju u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije. Okvirni propisi koji definišu njihovo poslovanje su Fiskalna strategija za srednjoročni period, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu, Zakon o javnom dugu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, Zakon o javnim službama, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu i dr., kao i niz podzakonskih propisa koji regulišu njihovu oblast poslovanja.

Osnovne aktivnosti ostalih korisnika javnih sredstava, sa aspekta finansijskog poslovanja, u toku budžetske-poslovne godine su:

Program rada i finansijski planovi
Realizacija Programa rada i finansijskih planova
Javne nabavke
Odgovorno finansijsko upravljanje i sistem kontrole
Završni račun i izveštaj o radu