c5b7415cca7198b3e8b7b870b7e9088e.jpg

Korisnici javnih sredstava masovno zaobilaze internu reviziju

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da više od 70 odsto subjekata, korisnika javnih sredstava, nema uspostavljen sistem interne revizije, kao i da njihovi finansijski izveštaji nisu u dovoljnoj meri istiniti i objektivni.

Predsednik DRI Duško Pejović ukazao je danas na sednici skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da je ustanovljeno 90 odsto grešaka u finansijskim izveštajima.
"To govori o nedisciplini i nedovoljnom poznavanju propisa i primeni. Finansijski izveštaji korisnika nisu u dovoljnoj meri istiniti i objektivni" rekao je Pejović.

Od 209 subjekata revizije svega šest odsto u prošloj godini imalo je uspostavljen sistem interne revizije dok 77 odsto nije imalo nijedan od tri predviđena oblika interne revizije. Prema analizi DRI, u 2018. godini preko 70 odsto preporuka te institucije je izvršeno.

On kaže da je 90 odsto greška u finansijskim revizijama, uglavnom zbog nedovoljnog funkcionisanja sistema internih kontrola.

Član odbora za finansije Milorad Mirčić (SRS) rekao je da to pokazuje da se budžetskim sredstvima na lokalu raspolaže na neodgovarajući način i da se namenska sredstva nenamenski troše.

On je dodao da podatak da preko 70 odsto subjekata nema internu reviziju pokazuje da je stanje zabrinjavajuće.

Predsednica skupštinog odbora za finansije Aleksandra Tomić kazala je da je ovo trenutak da se rad i kontrola podignu na viši nivo, kao i da kazne moraju da postoje.

Goran Kovačević (SNS) rekao je da je vreme da se donese novi zakon i da je postojeći način funkcionisanja lokalnih samouprava zastareo.

On je dodao da se moraju utvrditi jasna pravila kako se sredstva troše.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su danas više izveštaja, i to Državne revizorske institucije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Razmotren je Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, a razmotreni su i prihvaćeni Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2017. godinu i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu.

Takođe, Odbor je dao saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnim službama Fiskalnog saveta i usvojio Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu, Drugu izmenu finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu, kao i Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu.

Odbor je usvojio i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2018. godinu i Izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom Zakona o javnim nabavkama za 2018. godinu Uprave za javne nabavke.

Odbor je utvrdio i principe za sprovođenje testiranja kandidata za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odlučio da se testiranje kandidata obavi 3. juna 2019. godine u 11 časova.

Na konkurs su, kako je rečeno, do sada pristigle tri prijave.

Takođe, Odbor je odlučio da pokrene postupak za izbor člana Komisije za hartije od vrednosti i uputi poziv poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini da do 28. maja 2019. dostave predloge kandidata za člana Komisije za hartije od vrednosti.


Pitajte nas