Aktuelnosti

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

custom-dashboard-report.png

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara sprovodeći revizije u 2018. godini kod 209 subjekata. Greške u finansijskim izveštajima iznosile su 195 milijardi dinara, odnosno 90 odsto ukupnih nepravilnosti, dok su nepravilnosti u poslovanju iznosile 22 milijarde dinara, što predstavlja 10 odsto ukupnih nepravilnosti, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je na konferenciji za novinare koju je DRI organizovala povodom predstavljanja Izveštaja o radu za 2018. godinu naglasio da ukoliko bi državni organi krenuli u akciju da obuče i sertifikuju one koji sastavljaju finansijske izveštaje, mnoge greške bi bile izbegnute, i stanje u državi bi bilo mnogo sređenije.

U to slučaju, nepravilnosti koje iznose 217 milijardi dinara bile bi smanjene za 195 milijardi dinara, poručio je dr Pejović.

Kada su pitanju prihodi i primanja, po njegovim rečima, revizijom je utvrđeno da su podaci pogrešno iskazani u iznosu od 80 milijardi dinara.

Što se tiče rashoda i izdataka, revizijom finansijskih izveštaja utvrđeno je da su pogrešno iskazani podaci u iznosu od 33,51 milijardu dinara, a revizijom pravilnosti poslovanja utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 1,67 milijardi dinara.

Kako je naglasio, greške u vezi sa rezultatima poslovanja iznose ukupno 783,22 miliona dinara.

Ukupan iznos revidiranih ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki iznosi 25,82 milijarde dinara. Revizijom je utvrđeno da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova koje nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u iznosu od 1,82 milijarde dinar u kombinovanim revizijama, odnosno 1,32 milijarde dinara u revizijama pravilnosti poslovanja, naglasio je dr Pejović i dodao da je to 12,04 odsto nepravilnosti.

Što se tiče preuzimanja obaveza iznad iznosa odobrenih aproprijacija, utvrđen je iznos nepravilnosti u visini od 1,79 milijardi dinara.

Polovina svih nepravilnosti jedinica lokalnih samouprava odnosi se na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, što je nedopustivo i kažnjivo, poručio je dr Pejović.

Kada je u pitanju sistem finansijskog upravljanja i kontrole, od 150 subjekata revizije kod 91 subjekta, odnosno 61 odsto, postoje nedostaci u sistemu internih kontrola,ainterna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način kod 77 odsto korisnika javnih sredstava, istakao je dr Pejović.

DRI je tokom 2018. godine izradila 141 izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 58 izveštaja o pravilnosti poslovanja, dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 20 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 215 poslerevizionih izveštaja.

U ovim izveštajima o reviziji DRI je subjektima dala 2.130 preporuka kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovođenja revizije, bile otklonjene. U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja date su 1.792preporuke, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 306, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 32 preporuke.

Najviše preporuka je dato tamo gde su utvrđene najveće nepravilnosti, poručio je generalni državni revizor.

Od 2.518 preporuka koje je DRI dala subjektima revizije u 2017. godini sprovedeno je 1.842, odnosno 73 odsto, istakao je dr Pejović.

Kako je rekao, tokom 2018. godine izmenjeni su i dopunjeni određeni propisi u skladu sa predlozima i preporukama datim u izveštajima o reviziji. Izmenjeni su, između ostalih, i Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnoj svojini, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara.

DRI je tokom prošle godine dala preporuke da se izmene, odnosno donesu propisi i to 16 zakona, jedna uredba, pet pravilnika i jedna odluka, rekao je dr Pejović.

Tokom 2018. godine DRI je podnela 289 prijava protiv 157 odgovornih lica i to 242 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 26 prijava za privredni prestup i 21 krivičnu prijavu. Podneto je i 30 informacija nadležnim tužilaštvima, naglasio je dr Pejović.

Govoreći o efektima sprovedenih revizija, generalni državni revizor je objasnio da su, postupanjem subjekata revizije po preporukama DRI tokom 2018. godine, ostvareni finansijski efekti u iznosu od 733,72 miliona dinara, od čega 253,14 miliona dinara povećanje prihoda i 480,58 miliona dinara smanjenje rashoda. On je dodao i da je usklađeno poslovanje sa propisima za preko 2,94 milijarde dinara, a imovina je popisana od preko 450 milijardi dinara.

Konkretno, kada je reč o merama preduzetim u 2018. godini na osnovu preporuka datih tokom sprovođenja revizije u 2018. godini, ostvarene su uštede u troškovima od 47,4 miliona dinara, povećana je naplata potraživanja i uvećanja prihoda u iznosu od 35,46 miliona dinara, ostvarena je korist za građane u iznosu od 2,59 miliona dinara i ostvarene su ostale koristi u iznosu od 5,88 milijardi dinara.

Pored toga, što se tiče preporuka datih u revizijama u 2017. godini i merama preduzetim na osnovu njih u 2018. godini, ostvarene su uštede u troškovima od 433,18 miliona dinara, povećana je naplata potraživanja i uvećanja prihova u iznosu od 218,58 miliona dinara, ostvarena je korist za građane u iznosu od 34,85 miliona dinara i ostvarene su ostale koristi u iznosu od 486,24 milijardi dinara – koje se u najvećoj meri odnose na objektivnije iskazivanje podataka u finansijskim izveštajima.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...