jobsgrowth.jpg

Srbija pristupila Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

Republika Srbija je 24. avgusta 2015. godine pristupila Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
potpisivanjem ugovora sa Evropskom komisijom.

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and Social innovation Programme - EaSI) zajedno sa sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda (ESF) i Evropskog fonda za prilagođavanje globalizaciji (EGF), oblikuje koherentan skup EU programa za promociju zapošljavanja, socijalne zaštite i socijalne inkluzije, kao i radnih uslova u periodu 2014–2020.
Budžet za taj period iznosi 919,47 miliona evra.
Opšti cilj programa je podrška socijalnoj politici i politici zapošljavanja u Evropskoj uniji. Program podržava napore zemalja članica u kreiranju i sprovođenju socijalnih reformi i reformi na polju zapošljavanja na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz identiikaciju, koordinaciju, analizu i razmenu najboljih primera iz prakse.
Pristupanjem EaSI programu Srbija je dobila mogućnost da jača Nacionalnu službu za zapošljavanje u pogledu njene pripreme za učešće u Evropskoj mreži poslova.
Od posebnog značaja za Srbiju jeste komponenta Mikroinansiranje i socijalno preduzetništvo koja ima za cilj da poveća dostupnost mikroinansiranja osetljivim grupama i mikro-preduzećima i poveća pristup finansijskim izvorima za socijalna preduzeća.
Više informacija možete naći na link

Pitajte nas