consulenza_societaria.jpg

Objavljeni prvi izveštaji o reviziji iz Programa revizije za 2018. godinu

Državna revizorska institucija je objavila prve izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja iz Programa revizije za 2018. godinu.

Revizorski izveštaji se odnose na finansijske izveštaje i pravilnost poslovanja Agencije za borbu protiv korupcije, Medicinske škole „Beograd“, Grad Loznicu, Kliničko-bolnički centar „Dragiša Mišović - Dedinje“, Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu.

Izveštaji o reviziji su uručeni Narodnoj skupštini i odgovornim licima u subjektima revizije.

Takođe, DRI je odnela inicijativu Narodnoj skupštini da se usklade tekstovi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika: Cilj je jedinstven način uređenja prava na naknadu plate funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije po prestanka funkcije

Državna revizorska institucija Srbije je objavila rezultate kontrole finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Agencije za borbu protiv korupcije u 2017. godini gde je navedeno da je nelogično da direktor te institucije prima platu šest meseci po isteku funkcije, dok je za druge državne funkcionere taj rok duplo kraći.

To je, kako je istakla DRI, posledica neusklađenosti Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014) kojim je propisano da lice kome prestaje funkcija u državnom organu ima pravo na naknadu plate tri meseca od dana kada mu je prestala funkcija.

Stoga je DRI podnela inicijativu Skupštini Srbije da se usklade ta dva zakona kako bi se na jedinstven način uredilo pravo na naknadu plate funkcionera Agencije po prestanka funkcije.

Zakonom o agenciji za borbu protiv korupcije propisano je da direktor te institucije ima pravo na platu u visini osnovne plate sudije Vrhovnog kasacionog suda, koja se zbog posebne složenosti poslova i odgovornosti radnog mesta može odlukom Agencije uvećati do 20 odsto.

Državni revizori su utvrdili da je Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa propisima prikazala prihode i rashode u prošloj godini a da su neke nepravilnosti otklonjene u toku revizije.

Državna revizorska institucije će ubuduće, zajedno sa objavljivanjem izveštaja o reviziji, pripremati i rezime izveštaja radi lakšeg sagledavanja nalaza i preporuka.

Ovakva praksa predstavlja jednu od mera koje je Institucija započela radi efikasnije i lakše komunikacije sa svim zainteresovanim stranama.


Pitajte nas